OWW

Ogólne Warunki Współpracy

 1. Informacje ogólne
   1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy, zwane dalej OWW, regulują zasady współpracy między firmą Mondelia Monika Prędka z siedzibą w Siechnicach, zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym. Stanowią one integralną część uzgodnień, ofert, zamówień oraz faktur pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.

   2. OWW dotyczą również przyszłych transakcji, nawet jeśli nie zostały wyraźnie przez Dostawcę przywołane, lecz dotarły do Zamawiającego wraz z innym, zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem.

   3. Wszelkie zapisy w zleceniu Zamawiającego sprzeczne z poniższymi warunkami nie będą uznawane, a jakiekolwiek odstępstwa lub zmiany w zamówieniach wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

   4. Przy zamówieniach Zamawiający zgadza się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych w postaci newsletterów lub e-mail. Zamawiający może w każdej chwili wycofać się z tej usługi.

   5. Dane Zamawiającego są przechowywane przez Dostawcę jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności Dostawcy. Przekazanie przechowywanych danych osobom trzecim do celów reklamowych lub statystycznych jest wykluczone. Jeżeli Zamawiający straci dane dotyczące swoich zamówień, może on otrzymać ich kopię od Dostawcy poprzez e-mail.

  1. Oferta, cena, zamówienie

   1. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej z podaniem wszelkich danych Zamawiającego (nazwa Zamawiającego, NIP, dokładny adres fakturowania oraz dostawy, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zamówienie, pieczęć firmowa oraz podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego). W przypadku pierwszego zamówienia wymagane są następujące dokumenty Zamawiającego: NIP, REGON, wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wszelakich zmianach w powyższych dokumentach.

   2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego. Jeśli osoba składająca zamówienie nie widnieje w dokumentach rejestrowych, zobowiązana jest przesłać odrębne upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego podpisane przez osobę wpisaną do KRS.

   3. Akceptacja zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego niniejszych OWW.

   4. Przy zamówieniach dokonywanych przez przedstawicieli handlowych, pośredników, domy aukcyjne i sprzedawców internetowych stosuje się do zakupu wyłącznie niniejsze OWW uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą.

   5. Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT odpowiedniego dla danego rodzaju produktu. Koszty transportu podane są oddzielnie od ceny produktu.

   6. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami, Dostawca rezerwuje sobie prawo do nieprzyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

   7. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z realizacji zlecenia po akceptacji zamówienia, jeśli przedmiotem zamówienia są produkty bez znakowania i bez zdobienia, naliczane będą koszty poniesione przez Dostawcę w związku z rozpoczęciem realizacji tego zamówienia, w tym w szczególności koszty manipulacyjne zależne od wartości zamówienia. Nie ma możliwości rezygnacji ze zlecenia po akceptacji zamówienia, jeśli przedmiotem zamówienia jest wykonanie produktów ze zdobieniem (haft, nadruk, grawer lub inne).

  2. Towar i zdobienie

   1. Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .jpg oraz jednym z następujących: .ai, .eps lub .cdr z podaniem kolorów wg wzornika Pantone. Dostarczenie pliku roboczego w formie innej niż powyższa wiąże się z dodatkowymi opłatami dla Zamawiającego związanymi z adaptacją grafiki.

   2. Rozpoczęcie realizacji znakowania towaru w ramach zamówienia następuje po otrzymaniu przez Dostawcę pisemnej akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego.

   3. Zamawiający odpowiada za sprawdzenie poprawności otrzymanych wizualizacji znakowania produktów. Po akceptacji nie ma możliwości zmian w charakterze ani formie odwzorowania znakowania. Czas dostawy liczy się od momentu ostatecznej akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego.

   4. W wyniku procesów związanych ze znakowaniem, jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym Dostawca ma prawo dostarczyć do 10% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Zamawiający. Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Dostawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania. Różnica w dostawie nie może przekraczać +/-10% zamawianej ilości aniżeli wynika z zamówienia bez zmiany wartości faktury i prawa do reklamacji.

   5. Zamawiający oświadcza, że produkowane według jego specyfikacji towary są wolne od praw osób trzecich, w szczególności wolne od praw własności przemysłowej oraz praw autorskich. Zamawiający zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności przed roszczeniami osób trzecich w tym zakresie.

   6. Znakowanie jest zawsze zależne od materiału. Wynik znakowania produktów może się różnić od wizualizacji, a ostatecznego wyniku nie sposób dokładnie przewidzieć. Próbki, rysunki, zdjęcia i kolor są tylko przybliżone, o ile szczegóły nie zostały uwzględnione w pisemnym zamówieniu. Tolerancja wymiarów i kolorów elementów znakowanych może wynosić +/-5%.

   7. Podczas kolejnego zamówienia identycznego produktu, niewielkie odchylenia kolorystyczne od poprzedniej serii są możliwe i nie są powodem do reklamacji. Nawet w ramach jednej serii nieznaczne różnice kolorystyczne są możliwe i akceptowane przez Zamawiającego.

  3. Dostawy, transport, zamiany

   1. Towar jest pakowany w ogólnodostępne opakowania zbiorcze w standardowych jednostkach. Wszystkie inne opakowania są produkowane na zlecenie Zamawiającego i podlegają opłacie.

   2. Specjalne zamówienia lub opakowania wyprodukowane dla Zamawiającego, które zostały dostosowane do jego potrzeb, nie podlegają zwrotom ani wymianie.

   3. Zamawiający zgadza się na częściowe dostawy, zarówno zamówionych ilości, jak i produktów.

   4. Możliwości dostawy są zależne od terminowości dostawy i dostępności towaru u poddostawców Dostawcy. Zamawiający ma prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia w przypadku braku dostawy z powodu całkowitej lub częściowej niedostępności towarów u poddostawców po upływie okresu karencji, która wynosi dwukrotność czasu oczekiwania na dane zamówienie. W tym przypadku nie będą uwzględniane dalsze roszczenia Zamawiającego.

   5. Obowiązujący termin dostawy jest podany w zamówieniu zaakceptowanym przez Zamawiającego.

   6. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których Dostawca nie mógł przewidzieć. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.

   7. Koszty transportu pokrywa Zamawiający, o ile nie ustalono inaczej. Brak wyraźnej informacji o rodzaju transportu jest równoznaczny ze zgodą na przesłanie towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej wybranej przez Dostawcę i odbywa się według obowiązujących tam cenników.

   8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.

  4. Płatności

   1. W przypadku nietypowych zamówień. jak również w przypadku pierwszych trzech zamówień od Zamawiającego, może być wymagana przedpłata w wysokości 25%-50% wartości zamówienia. 

   2. Standardowo płatność za zakupiony towar następuje w momencie otrzymania towaru. Faktury wystawiane są na przelew z odroczonym terminem płatności. O ile nie zostało ustalone inaczej termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.

   3. Jedyną akceptowalną formą płatności jest gotówka lub przelew na konto bankowe podane na fakturze.

   4. Zamawiający ma prawo przesunąć lub wstrzymać termin płatności jedynie po pisemnym przyjęciu reklamacji przez Dostawcę lub prawnie wiążących ustaleniach sądowych.

   5. Do czasu zapłaty wszystkich zobowiązań przez Zamawiającego, właścicielem towarów jest Dostawca.

  5. Reklamacje

   1. Dostawca udziela gwarancji jakości towaru na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy każdej partii towaru. Gwarancja nie dotyczy niektórych rodzajów zdobień.

   2. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli nie zgłosi reklamacji co do wad jawnych w terminie 7 dni od dnia dostawy lub nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku lub składowania.

   3. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Reklamacji podlega jedynie towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty otrzymania towaru. Przekroczenie tego terminu równoznaczne jest z przyjęciem i akceptacją towaru w całości przez Zamawiającego. Dostawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

   4. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.

   5. W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół podpisany przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.

   6. Towar oznakowany nie podlega reklamacji. W przypadku dostawy nieoznakowanego towaru niewłaściwego lub uszkodzonego Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie. Zwrot towaru nieuszkodzonego jest możliwy tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie Dostawcy i podlega pobraniu opłaty manipulacyjnej. Reklamacje nie stanowią podstaw do odroczenia terminu płatności.

   7. Reklamacje nie są uwzględniane, jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.

   8. Zamawiający ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Dostawcy celem potwierdzenia wady.

   9. Dostawca ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

   10. Odpowiedzialnością Dostawcy nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Odpowiedzialność Dostawcy zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towar lub/i usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wykluczeniu.

   11. Koszt próbek ponosi Zamawiający. Próbki nie podlegają zwrotom (z wyjątkiem reklamacji).

  6. Pozostałe warunki

   1. Zamawiający zgadza się na wykorzystanie przez Dostawcę wykonanych produktów oraz zdobień, jak również ich zdjęć i opisów dla celów reklamowych i referencyjnych, chyba że Zamawiający w formie pisemnej nie wyrazi na to zgody.

   2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWW oraz zamówienia byłoby nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

   3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

  7. Dane firmy

   1. Adres: Mondelia Monika Prędka, ul. Stanisława Lema 6, 55-011 Siechnice, Polska

   2. Kontakt:

    1. Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

    2. Telefon: +48 791 353 859

    3. Email: info (małpa) mondelia (kropka) pl

    4. Internet: www.mondelia.pl

   3. Dane rejestrowe:

    1. NIP 894 252 77 40

    2. REGON 362535210

  8. Stan na dzień: 22.01.2020

Jak PŁACIĆ MNIEJ za
gadżety reklamowe i upominki firmowe?

Pobierz dla siebie ten praktyczny poradnik. Znajdziesz w nim aż 10 wskazówek, jak płacić mniej za upominki firmowe z Twoim logo.
 1. Poradnik otrzymasz natychmiast na Twoją skrzynkę.
 2. Nie wysyłamy spamu.
 3. W każdej chwili możesz wypisać się jednym kliknięciem.
Daj szansę, będzie fajnie! :)

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera.

Akceptuję Politykę Prywatności.