Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  • Administratorem decydującym o sposobie wykorzystania Twoich danych osobowych jest firma Mondelia Monika Prędka z siedzibą w Siechnicach, 55-011, przy ul. Stanisława Lema 6 (zwana dalej „Firmą”).

 2. Skąd mamy Twoje dane?

  • Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas subskrypcji na nasz newsletter, w związku z zakupami dokonywanymi przez Ciebie w Firmie i w Sklepie i na Blogu; podczas targów branżowych, w związku z zawarciem umowy o współpracy lub złożeniem zapytania ofertowego.

 3. Jak uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  • Możesz zawsze napisać do naszego inspektora danych osobowych. Jego dane kontaktowe to: adres e-mail: info@mondelia.pl

  • lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Mondelia, ul. Stanisława Lema 6, 55-011 Siechnice.

 4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

  • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawieranych z Tobą umów, w tym do:

   • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną (np. dostarczanie Ci zamówionych kalkulacji czy wizualizacji), dostarczania zamówionego przez Ciebie towaru i realizacji płatności;

   • obsługi reklamacji dotyczących produktów lub wysyłki, o ile złożysz takie;

   • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

   • kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług;

  • Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, którym jest:

   • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów lub usług bądź towarów podmiotów trzecich;

   • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności – i za Twoją zgodą – przez pocztę elektroniczną oraz telefon;

   • zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania prawa oraz regulaminu zakupów, a także przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

   • monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników strony w celu analizowania funkcjonalności oraz poprawiania ich działania;

   • analizowanie zainteresowań i potrzeb użytkowników w celu wprowadzania ulepszeń w funkcjonowaniu zgodnie z wynikami analizy, a także rozszerzania oferty;

   • obsługa Twoich propozycji, skarg, wniosków oraz pytań lub uwag kierowanych do nas przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

   • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

   • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

   • prowadzenie analiz statystycznych;

   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

  • Za Twoją dodatkową zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

   • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

   • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

   • ponadto przepisy prawne wymagają od nas przetwarzania Twoich danych w celach podatkowych i rachunkowych (np. wystawiania rachunków i faktur).

  • Pamiętaj, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie – wystarczy do nas napisać (na adres podany w punkcie 3). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu, dopóki nie wycofasz swojej zgody.

 5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

  • Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgodnie z następującymi literami tego artykułu:

   • art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podczas składania zamówienia, zapisywania się na newsletter bądź subskrypcji);

   • art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś (np. umowy zakupu), lub do podjęcia działań na Twoje żądanie (reklamacja, odpowiedź na pytanie dotyczące towaru lub usługi);

   • art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze (wspomniane przez nas obowiązki rachunkowe i podatkowe);

   • art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (czyli nasze działania dotyczące np. poprawy funkcjonalności sklepu czy dostosowanie oferty i reklam do Twoich zainteresowań).

 6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

  • Twoje dane osobowe są niestety niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć i zrealizować umowę z Tobą zawartą, a tym samym dostarczyć Ci zamówiony towar lub świadczyć Ci usługi. W tym celu potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych:

   • Twojego adresu e-mail i imienia (w przypadku subskrypcji newslettera);

   • Twojego adresu e-mail, Twojego imienia i nazwiska oraz Twojego adresu pocztowego i numeru telefonu (w przypadku osoby prywatnej);

   • Twojego adresu e-mail, Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku firmy).

  • Jeżeli nie podasz nam powyższych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży ani wysyłać Ci żadnych informacji czy artykułów, więc po prostu nie będziesz mógł złożyć zamówienia ani skorzystać z naszych newsletterów.

  • Zgodnie z przepisami prawa możemy wymagać od Ciebie podania dodatkowych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Jednak poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 7. Jakie prawa przysługują Ci w zakresie przetwarzania Twoich danych?

  • Respektujemy wszystkie Twoje prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

   • zauważysz, że Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne (możesz żądać sprostowania danych);

   • uznasz, że Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę, Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku (możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych);

   • uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowe, Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie zechcesz ich usunięcia, Twoje dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być Ci potrzebne do obrony lub dochodzenia swoich roszczeń, lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu (we wszystkich tych przypadkach możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych);

   • przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą i gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny (możesz żądać przeniesienia danych).

  • Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 8. Kiedy możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

  • Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

   • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znajdujesz,

   • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, m.in. są w tym celu profilowane.

  • Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 9. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  1. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 10. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  • przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

   • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

   • statystycznych i archiwizacyjnych;

  • przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

  • w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród;

  • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 11. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  • Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 12. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  • Profilowanie danych osobowych przez Firmę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jak PŁACIĆ MNIEJ za
gadżety reklamowe i upominki firmowe?

Pobierz dla siebie ten praktyczny poradnik. Znajdziesz w nim aż 10 wskazówek, jak płacić mniej za upominki firmowe z Twoim logo.
 1. Poradnik otrzymasz natychmiast na Twoją skrzynkę.
 2. Nie wysyłamy spamu.
 3. W każdej chwili możesz wypisać się jednym kliknięciem.
Daj szansę, będzie fajnie! :)

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera.

Akceptuję Politykę Prywatności.